JAF OCHOHARA
JAF OCHOHARA First Team Kit JAF OCHOHARA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 KENICHI SHIMOKAWA    G  (JAP)  450K   
2 MICHEL MIYAZAWA    RB  (JAP)  15  300K   
4 KAZUHIRO SUZUKI    D  (JAP)  13  14  300K   
5 HISATAKA FUJIKAWA    D  (JAP)  15  350K   
3 KAZUYA IGARASHI    LB  (JAP)  13  15  450K   
6 GORAN VASILIJEVIC    RW  (YUG)  12  15  13  14  850K   
8 SANDRO    M  (BRA)  15  15  850K   
10 KAZUO ECHIGO    M  (JAP)  450K   
7 YOSHIKAZU GOTO    LW  (JAP)  300K   
9 NENAD MASRUBAL    A  (YUG)  15  15  14  1.3M   
11 WYNTON RUFER    A  (NZL)  15  15  1M   
12 YUYI TSUKINASHI    G  (JAP)  350K   
13 MIKIO MANAKA    D  (JAP)  200K   
14 ATSUHIKO EJIRI    M  (JAP)  450K   
15 EISUKE NAKANISHI    M  (JAP)  300K   
16 SHAJI JO    A  (JAP)  350K   
Coach : EIJUN KIYOKUMO
Tactic : 4-4-2
BACK