YEMEN
YEMEN First Team Kit YEMEN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 AMIN AL SENINI    G  (YEM)  50K   
2 KHALID ABDO AFARA    RB  (YEM)  10  110K   
4 HOHD HASSAN ABDULLAH    D  (YEM)  10  100K   
5 SARA MAHE ABDO    D  (YEM)  12  75K   
3 SALEH AL HAI    LB  (YEM)  10  100K   
6 MOHAMAD ASSHRANI    RW  (YEM)  11  65K   
8 AHMED AL BARID    M  (YEM)  11  85K   
10 NASSEN SAIF    M  (YEM)  11  11  110K   
7 ABY AL MAS    LW  (YEM)  10  85K   
9 AREF ABDULLA AHMED    A  (YEM)  10  10  85K   
11 ABOUD KIORAM    A  (YEM)  75K   
12 KHALID DORIBAN    G  (YEM)  40K   
13 FAIDH ALI BAGHDADI    D  (YEM)  50K   
14 HUSSEIN MUHD GUBARI    M  (YEM)  10  50K   
15 OMER MUBAREK    A  (YEM)  40K   
16 GAMAN AL-KHORABI    A  (YEM)  65K   
Coach : ALI AHMED ASHWAL
Tactic : 4-4-2
BACK