JAPAN
JAPAN First Team Kit JAPAN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 KAZUYA MAEKAWA    G  (JAP)  150K   
2 TAKUMI HORIKE    RB  (JAP)  200K   
4 TETSUJI HASHIRITANI    D  (JAP)  11  11  11  10  10  200K   
5 SATOSHI TSUNAMI    D  (JAP)  130K   
3 MASAMI IHARA    LB  (JAP)  150K   
6 MASHIRO FUKUDA    RW  (JAP)  160K   
10 RUY RAMOS    M  (JAP)  11  11  14  250K   
8 MITSUNORI YOSHIDA    M  (JAP)  250K   
7 TSUYOSHI KITAZAWA    LW  (JAP)  180K   
9 KAZUYOSHI MIURA    A  (JAP)  13  11  12  12  550K   
11 TAKUYA TAKAGI    A  (JAP)  13  300K   
12 SHIGETATSU MATSUNAGA    G  (JAP)  160K   
13 NAOTO OTAKE    D  (JAP)  100K   
14 TOSHINOBU KATSUYA    M  (JAP)  160K   
15 NOBUHIRO TAKEDA    M  (JAP)  150K   
16 TAKUYA JINNO    A  (JAP)  13  150K   
Coach : HANS OOFT
Tactic : 4-4-2
BACK