BAHRAIN
BAHRAIN First Team Kit BAHRAIN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 GHASSAN AL SAATI    G  (BAH)  75K   
2 IBRAHIM ZAYED    RB  (BAH)  13  10  130K   
4 ABDUL RAZAQ MOHAMED    D  (BAH)  11  12  85K   
5 HASSAN KHALFAN    D  (BAH)  10  11  75K   
3 ADNAN DAIF    LB  (BAH)  10  11  75K   
6 MERJAN EID    RW  (BAH)  12  11  110K   
8 KHALED ABDULLAH    M  (BAH)  11  10  75K   
10 HALED JASSEM    M  (BAH)  11  11  100K   
7 SAMMY AL HAIKI    LW  (BAH)  11  10  75K   
9 SAMMY ABBAS    A  (BAH)  10  12  100K   
11 MOHAMED SALEH    A  (BAH)  10  65K   
12 HASAN ABDULLAH MUHAMED    G  (BAH)  50K   
13 AHMED HASSAN    D  (BAH)  11  50K   
14 SADEK KHALIL    M  (BAH)  10  10  65K   
15 ADD ABDUL RAHMEN    A  (BAH)  10  10  65K   
16 IBRAHIM ISSA    A  (BAH)  10  50K   
Coach : ABDULLAH HAMZAH
Tactic : 4-4-2
BACK