FAJIEDO BLAX
FAJIEDO BLAX First Team Kit FAJIEDO BLAX Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 TOMOAKI SANO    G  (JAP)  300K   
2 JUNYA MORISHIGE    RB  (JAP)  12  13  160K   
4 CARLOS ALBERTO MAYOR    D  (ARG)  13  13  11  11  500K   
5 CHO MIN KOOK    D  (KOR)  11  14  250K   
3 YOSHIKAZU ISODA    LB  (JAP)  160K   
6 MASAHIKO KUBOYAMA    RW  (JAP)  180K   
8 YASUHI MATSUMOTO    M  (JAP)  14  160K   
10 JUNICHI SUGIYAMA    M  (JAP)  10  13  13  180K   
7 DARIO ANDRES SIVISKI    LW  (ARG)  11  14  12  12  600K   
9 NESTOR OMAR PICCOLI    A  (ARG)  12  12  13  550K   
11 HITOSHI TOMISHIMA    A  (JAP)  14  200K   
12 SHOGO MINAMI    G  (JAP)  180K   
13 OSAMU UMEYAMA    D  (JAP)  14  14  300K   
14 TADAUKI KAWAHARA    D  (JAP)  15  250K   
15 TAKAHIRO ENDO    A  (JAP)  12  14  180K   
16 KOJI TANAKA    A  (JAP)  14  150K   
Coach : YOSHIO KIKUKAWA
Tactic : 4-4-2
BACK