YUKUHEMA FLAGILS
YUKUHEMA FLAGILS First Team Kit YUKUHEMA FLAGILS Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 ATSUHIKO MORI    G  (JAP)  500K   
2 ATSUHIRO IWAI    RB  (JAP)  14  300K   
4 NAOTO OTAKE    D  (JAP)  12  550K   
5 KAICHI TOGASI    D  (JAP)  14  13  550K   
3 FERNANDO MONER    LB  (ARG)  15  15  14  950K   
6 MASAOIKI TAKADA    RW  (JAP)  350K   
8 MOTOHIRO YAMAGUCHI    M  (JAP)  15  15  600K   
10 ZINHO    M  (BRA)  15  15  14  13  1.6M   
7 CESAR SAMPAIO    LW  (BRA)  15  15  13  11  1M   
9 EVAIR    A  (BRA)  15  15  14  1.5M   
11 OSAMU MAEDA    A  (JAP)  14  300K   
12 RYUJI ISHIZUE    G  (JAP)  450K   
13 HIROSHI HIRAKAWA    D  (JAP)  500K   
14 MAZAKIYO MAEZONO    M  (JAP)  450K   
15 TAKEO HARADA    M  (JAP)  180K   
16 HIRONORI HATTORI    A  (JAP)  250K   
Coach : KAZUCHI KIMURA
Tactic : 4-4-2
BACK