TUSHOBA
TUSHOBA First Team Kit TUSHOBA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 YASUNOKI KOBAYASHI    G  (JAP)  160K   
2 SEIJI ONO    RB  (JAP)  13  200K   
4 PARK SUNG TAI    D  (KOR)  13  12  11  250K   
5 SHIZUOMI GOTO    D  (JAP)  14  12  180K   
3 YOSHIKOZU SATO    LB  (JAP)  14  12  300K   
6 YASUNIRI HAGA    RW  (JAP)  12  12  160K   
8 PEDRO PEDRUCCI    M  (URU)  13  13  14  13  950K   
10 TATSUYA ASANUMA    M  (JAP)  14  180K   
7 TAKAYUKI KAWAMURA    LW  (JAP)  14  12  500K   
9 JORGE DELY VALDES    A  (PAN)  13  14  13  800K   
11 ATSUSHI KIJIMA    A  (JAP)  14  250K   
12 YUJI CHAKI    G  (JAP)  150K   
13 HIROYUKI ABURA    D  (JAP)  15  250K   
14 EIGYOKU HAKU    A  (JAP)  13  13  300K   
15 MASAHIRO SHINMYO    A  (JAP)  14  160K   
16 TSUYOSHI KATO    A  (JAP)  150K   
Coach : TAKEO TAKAHASHI
Tactic : 4-4-2
BACK