SON HIROSHIMA
SON HIROSHIMA First Team Kit SON HIROSHIMA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 KAZUYA MAEKAWA    G  (JAP)  300K   
2 HIROSHI MATSUDA    RB  (JAP)  15  300K   
4 YOSHIRO MORIYAMA    D  (JAP)  15  300K   
5 TOMOHIRO KATANOSAKA    D  (JAP)  13  14  450K   
3 YASUYUKI SATO    LB  (JAP)  300K   
6 YAHIRO KAZAMA    RW  (JAP)  350K   
8 TETSUYA TANAKA    M  (JAP)  350K   
10 IVAN HASEK    M  (TCH)  15  14  15  1.1M   
7 HAJIME MORIYASU    LW  (JAP)  12  12  13  11  500K   
9 JOHN VAN LOEN    A  (HOL)  15  14  13  13  1.1M   
11 PIETER HUISTRA    A  (HOL)  750K   
12 KAZUMASA KAWANO    G  (JAP)  300K   
13 HIROSHIGE YANAGIMOTO    D  (JAP)  450K   
14 KENICHI UEMURA    D  (JAP)  450K   
15 YOSHIHIRO NISHIDA    A  (JAP)  15  350K   
16 NOH JUNG YOUN    A  (KOR)  350K   
Coach : WIM JANSEN
Tactic : 4-4-2
BACK