DAPENG
DAPENG First Team Kit DAPENG Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 CHEN JIANLI    G  (TAI)  50K   
2 LI CHUNRONG    RB  (TAI)  11  12  100K   
4 HONG ZICHENG    D  (TAI)  10  10  65K   
5 ZHANG LIANG CHENG    D  (TAI)  11  50K   
3 PAN YONGYI    LB  (TAI)  10  11  65K   
6 HOU KAI QIANG    RW  (TAI)  11  75K   
8 SHI JIA HONG    M  (TAI)  10  10  50K   
10 WANG ZHIXIAN    M  (TAI)  10  75K   
7 LIAO KUN'BIN    LW  (TAI)  10  50K   
9 ZHANG SHIYUE    A  (TAI)  10  40K   
11 CHENG YIXIONG    A  (TAI)  40K   
12 HUANG YU LONG    G  (TAI)  0K   
13 WU YAN HUI    D  (TAI)  25K   
14 HONG XIN HONG    M  (TAI)  25K   
15 CHEN JUN-MING    M  (TAI)  25K   
16 LIN JUNJIE    A  (TAI)  25K   
Coach : WANG MIN XIAN
Tactic : 4-4-2
BACK