KYOTO P SANGA
KYOTO P SANGA First Team Kit KYOTO P SANGA Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 SHUICHI UEMURA    G  (JAP)  200K   
2 NAOHIKO MINOBE    RB  (JAP)  130K   
4 MAKOTO SUGIYAMA    D  (JAP)  10  11  12  180K   
5 SHINJI TANAKA    D  (JAP)  12  11  160K   
3 TORU MORIKAWA    LB  (JAP)  14  180K   
6 TORU YOSHIKAWA    RW  (JAP)  14  180K   
8 VALTER    M  (BRA)  14  12  12  12  700K   
10 MULLER    M  (BRA)  13  15  12  12  850K   
7 SANTIAGO OSTOLAZA    LW  (URU)  15  750K   
9 ANGELO    A  (BRA)  14  12  450K   
11 KATSUHIRO KUSAKI    A  (JAP)  14  12  300K   
12 ISAO UEDA    G  (JAP)  200K   
13 NORIJUMI TAKAMOTO    D  (JAP)  150K   
14 JAIR MASAKOA    M  (JAP)  160K   
15 MASAUKI KANNO    A  (JAP)  15  160K   
16 YOSHIMUNE ENDO    A  (JAP)  130K   
Coach : SEISHIRO SHIMATANI
Tactic : 4-4-2
BACK