KOSHAMA INTLERS
KOSHAMA INTLERS First Team Kit KOSHAMA INTLERS Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 MASAUKI FURUKAWA    G  (JAP)  450K   
2 SHUNZO ONO    RB  (JAP)  15  350K   
4 SANTOS    D  (BRA)  15  350K   
5 RYOHEI OKUNO    D  (JAP)  11  13  13  450K   
3 MASATADA ISHII    LB  (JAP)  14  12  350K   
6 JORGINHO    RW  (BRA)  13  13  13  13  950K   
8 YASUTO HONDA    M  (JAP)  350K   
10 LEONARDO    M  (BRA)  14  14  15  15  2M   
7 ALCINDO    LW  (BRA)  15  13  14  800K   
9 HISASHI KUROSAKI    A  (JAP)  15  300K   
11 YOSHIYUKI HASEGAWA    A  (JAP)  15  13  550K   
12 OSHIYUKI KIJAWA    G  (JAP)  350K   
13 EIJI GAYA    D  (JAP)  250K   
14 TOSHIYUKA ABE    M  (JAP)  350K   
15 SATASI KOGA    A  (JAP)  350K   
16 YASUO MANAKA    A  (JAP)  350K   
Coach : EDU
Tactic : 4-4-2
BACK