ATSEKI
ATSEKI First Team Kit ATSEKI Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 MINORU KUSHIBIKI    G  (JAP)  150K   
2 TAKAUKI KAJIMOTO    RB  (JAP)  11  14  160K   
4 SHINICHI OHASHI    D  (JAP)  14  200K   
5 KATSUTOSHI KANDA    D  (JAP)  13  12  180K   
3 RYUJI HANAGAKI    LB  (JAP)  15  150K   
6 TATSUYA AL    RW  (JAP)  15  160K   
8 LE    M  (BRA)  12  12  13  450K   
10 YOSHIHIRO FUJITA    M  (JAP)  15  450K   
7 MARCAL    LW  (BRA)  11  12  12  11  450K   
9 WAGNER    A  (BRA)  13  13  13  650K   
11 TAKASHI KAWAMURA    A  (JAP)  12  12  11  160K   
12 YUTAKA MATSUHASHI    G  (JAP)  160K   
13 HIDEO YAMANAKA    M  (JAP)  14  250K   
14 MARIO    M  (BRA)  11  15  160K   
15 TAKAO SEKIGUCHI    A  (JAP)  14  11  180K   
16 TATSUYA BONO    A  (JAP)  13  130K   
Coach : HAJIME ISHII
Tactic : 4-4-2
BACK